,
Aktualita publikována: Po. 05. Červen 2017

Program projektu C.A.S. Veselý senior 2 pro pražské seniory – leden 2017, v budově Krajského výboru Svazu důchodců ČR Na Bělidle 252/34, Praha 5 (přímo proti stanici metra Anděl a tramvajové zastávce)

 

Čtvrtek 8. 6. – 14.00 – 16.00 – Senior a jeho práva při léčbě, hospitalizaci, zastoupení při jednání. Ochrana osobnosti (jméno, podoba a soukromí, duševní a tělesná integrita, nakládání s částmi lidského těla a ochrana těla po smrti), Narušení schopnosti právně jednat (předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení člena domácnosti, omezení svéprávnosti), Zdravotnické právo (lidské tělo, vztah lékař a pacient, informovaný souhlas, převzetí člověka do zdrav. zařízení bez jeho souhlasu, právo na důvěrníka, odpovědnost za lékařský zákrok a náhrada újmy). Přednáší Klára Adámková, absolventka Právnické fakulty UK, místnost ve 3. patře, přihlášky k účasti na emailu: lovi@post.cz

Úterý 13. 6. – 10.00 – trénování pamětiNaďou Motyčkovou, místnost ve 3. patře

Středa 14. 6. – 15.00 Halušky a pirohy – vaření se Starou gardou kuchařů AKC ČR pány Eichnerem a Makusim, kuchyně v přízemí, přihláška k účasti na emailu: jeichner@seznam.cz

 

Aktualita publikována: Pá. 28. Duben 2017

Program projektu C.A.S. Veselý senior 2 pro pražské seniory – leden 2017, v budově Krajského výboru Svazu důchodců ČR Na Bělidle 252/34, Praha 5 (přímo proti stanici metra Anděl a tramvajové zastávce)

 Úterý 9. 5. – 10.00 – trénování pamětiNaďou Motyčkovou, místnost ve 3. patře

Středa 24. 5. – 15.00 – Bylinky – vaření se Starou gardou kuchařů, pány Eichnerem a Makusim, kuchyně v přízemí, přihlášky na mail: jeichner@seznam.cz

Pondělí 29. 5. – 14.00 – 16.00 – Sousedská práva, hranice domácí svobody – Kam až sahá svoboda souseda? V kolik hodin musí vypnout hlasitou hudbu nájemníci v domě a kdy musí skončit koncert na volném prostranství? Jak jednat s problémovými sousedy a na koho se obracet o pomoc? Kdo může být obětí domácího násilí? Násilí nemusí být jen fyzické. Jakými právními prostředky se může oběť násilí bránit? Lektorka Sára Handlová, místnost ve 3. patře, přihlášky na mail: lovi@post.cz

Aktualita publikována: Čt. 23. Březen 2017

Program projektu C.A.S. Veselý senior 2 pro pražské seniory – leden 2017, v budově Krajského výboru Svazu důchodců ČR Na Bělidle 252/34, Praha 5 (přímo proti stanici metra Anděl a tramvajové zastávce)

Čtvrtek 13. 4. – 13. 00 – 15.00 – Spotřebitelské právo aneb jak se vyznat ve smlouvách? Seminář s Viktorem Hatinou, kter účastníkům zodpoví otázky: Co je to smlouva a jak ji lze uzavřít? Jaká pravidla platí při uzavírání smluv a na co můžeme narazit? Kdo je druhou stranou smlouvy? Jak zajistit, zda může druhá strana splnit to, k čemu se zavázala? Jak se bránit před nekalými obchodními praktikami? Co dělat, když si podpis pod smlouvu rozmyslíme? Jak se vyznat v obchodních podmínkách a na co se v nich dá narazit? Přihlášky na seminář na mail: lovi@post.cz, uskuteční se v místnosti ve 3. patře

Středa 26. 4. – 15.00 Zabijačka (zajímavé recepty i praktická ukázka a ochutnávka) – připravují kuchaři Staré gardy Asociace kuchařů a cukrářů ČR, pánové Eichner a Makusi – v kuchyni u kavárny v přízemí – přihlášení k účasti na mail: jeichner@seznam.cz

Projekt „(ne)stárneme!“
Publikováno v Po. 22. Únor 2016 v rubrice Projekty

Obyvatelstvo ve vyspělých zemích stárne, to je prostě fakt. Rizikem tohoto vývoje ale není  samotné stárnutí. Nebezpečí spočívá v ignorování tohoto vývoje a jeho důsledků. Lidé se dnes dožívají vyššího věku v daleko lepší fyzické i mentální kondici.

Dnešní padesátníci jsou na vrcholu svých profesních sil. A přesto bývají často první na seznamu zaměstnanců, kteří přicházejí z důvodu „vyššího“ věku o práci.

Senioři jsou ve většině vnímáni jako břemeno a riziko pro ekonomický vývoj, sociální a zdravotnický systém. Přitom jejich pracovní a lidský potenciál zůstává často nevyužitý. Nepočítá se s nimi.

Jak nastavit systém zdravotní a sociální péče, aby starší lidé nezůstávali předčasně ve zdravotnických a sociálních zařízení, aby si co nejdéle uchovali schopnost postarat se sami o sebe či s pomocí svých blízkých.

Jak lze trend stárnutí využít i ku prospěch společnosti?

To vše a řada dalších jsou témata, o kterých je třeba otevřeně hovořit napříč společností a hledat jejich řešení. Proto Centrum aktivního stárnutí spolupracuje se svým partnerem – společností KEYNOTE  a řadou odborníků, lékařů, sociologů, akademiků, gerontologů, ale i novinářů, politiků, zaměstnavatelů i dalších  neziskových organizací – na projektu (ne)stárneme!, který diskusi na tato témata otevírá. 

Demografické změny: Jsou naše zdravotní a sociální služby připraveny?

25. listopadu 2015 

V prostorách Informačního centra OSN se uskutečnilo setkání, jehož tématem byly výzvy, jimž čelí náš zdravotní a sociální systém v souvislosti s demografickou změnou a možnostmi jejich včasného řešení. Vlivem demografického stárnutí, klesající mortality i natality, se lidé s větší pravděpodobností dožívají stáří a žijí v něm delší dobu. Naděje na dožití se tedy prodlužuje, o kvalitě života však vypovídá zejména jeho délka prožitá ve zdraví. Zajištění co nejdelšího „zdravého života“ nastupující dlouhověké společnosti je podmínkou k úspěšnému fungování demograficky stárnoucí populace. Přítomní řečníci se shodli, že k tomu aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je nezbytné vytvořit komplexní koncept geriatrické péče a zaměřit se zejména na oblast koordinace zdravotních a sociálních služeb a přesun kompetencí mezi jednotlivé aktéry, tak aby byl tento systém maximálně efektivní.

Panelové diskuse se zúčastnili: Iva Holmerová, gerontoložka; Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR; MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., geriatr; Zuzana Tvarůžková, moderátorka domácí redakce České televize; Stanislav Vachek, konzultant v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů; Josef Vymazal, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. 

Stárnutí populace: senioři, média a veřejné mínění

10. března 2015 

Cílem debaty, jež se uskutečnila v prostorách Českého rozhlasu, bylo otevřít diskusi o prezentaci stáří a seniorů ve sdělovacích prostředcích a o roli médií při utváření pohledu společnosti na starší občany. Setkání se kromě zástupců médií, neziskového sektoru a akademické obce zúčastnili také zástupci veřejné správy. Přítomní řečníci se snažili vyvrátit tvrzení o nedostatečném prostoru, který je věnován seniorům v obsahu médií, a také v řadách jejich zaměstnanců. Zároveň apelovali na seniory, aby přicházeli s tématy, která jsou zajímavá i pro ostatní skupiny občanů a zasazovali své partikulární problémy do kontextu celospolečenských výzev.

Panelové diskuse se zúčastnili: Radim Boháček, koordinátor projektu SHARE, CERGE-EI; Miroslav Dittrich, šéfredaktor, Český rozhlas Dvojka; Daniel Köppl, ředitel, EMPRESA MEDIA; Michaela Marksová, Ministryně práce a sociálních věcí; Renata Týmová, vedoucí útvaru Výzkumu a analýz, Česká televize. 

Stárnutí populace: jak zaměstnat 55+?

11. listopadu 2014 

Tématem setkání, nad nímž převzala záštitu předsedkyně Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, bylo zaměstnávání generace 55+. Debata konaná na půdě Poslanecké sněmovny svedla dohromady zástupce byznysu, neziskového sektoru, akademiky a poslance. Diskuse se konala na půdě Poslanecké sněmovny, protože právě poslanci a senátoři jsou ti, kdo mají možnost utvářet legislativu ulehčující zaměstnávání starších občanů.

Panelové diskuse se zúčastnili: Irena Bartoňová Pálková, víceprezidentka, Hospodářská komora ČR; Robert Břešťan, šéfkomentátor, týdeník Ekonom; Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR; Miroslava Němcová, předsedkyně Mandátového a imunitního výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Veronika Račmanová, manažerka programu Diverzity & Inclusion, Česká spořitelna; Linda Sokačová, ředitelka, Alternativa 50+; Jiří Střecha, dokumentarista; Zuzana Šánová, členka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; Jaroslav Zavadil, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Stárnutí populace: ekonomická hrozba, nebo nové podnikatelské příležitosti?

13. května 2014

Tématem debaty bylo propojení seniorů a byznysu. Pozvaní řečníci a přítomné publikum se snažili najít odpověď na otázku, jak se české firmy vyrovnávají se stárnutím zaměstnanců a jak pružně umí reagovat v oblasti motivace a využívání lidských zdrojů. Druhá část panelové diskuse se věnovala tomu, jak se české firmy vyrovnávají se změnou v požadavcích stárnoucích zákazníků, a jestli vůbec umí tento potenciál využít.

Panelové diskuse se zúčastnili: Radim Boháček, koordinátor projektu SHARE, CERGE-EI; Robert Břešťan, šéfkomentátor, týdeník Ekonom; Jan Bubeník, zakladatel a řídící partner, Bubenik Partners; Jaroslava Hasmanová Marhánková, vědecká pracovnice, Katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; Jan Husák, spoluzakladatel, BIG Launcher; Tomáš Kolář, výkonný ředitel, Linet; Daniel Kuneš, spoluzakladatel, BIG Launcher; Jitka Langhamrová, vedoucí katedry demografie, VŠE; Pavel Puff, manažer útvaru Strategický nábor, ČEZ; Veronika Račmanová, manažerka programu Diverzity & Inclusion, Česká spořitelna.

Příležitosti
>> ADMINISTRATIVA
>> DOUČOVÁNÍ
>> HANDICAPOVANÍ
>> SENIOŘI
>> DĚTI
>> JINÉ